Photos:
 
Elliott 
Pink 
Maybeline 
Pippy Longstocking 
Ellie